GREEN SX 820

Thông tin sản phẩm Green SX 820

Biểu hiện bên ngoài: Chất lỏng có màu vàng nhạt

pH (1%, 25oC): 4,6

Trọng lượng riêng: 1,04

Điểm đông lạnh: – 10oC