GREEN SX 840

Thông tin sản phẩm GREEN SX 840

pH 25oC(1%): 11,6±0,5

Tỷ trọng (g/cm3): 1.17±0.05

Màu sắc: Vàng nhạt

Điểm đông đặc: < -5oC