GUAR GUM – CHẤT ỔN ĐỊNH

Tên sản phẩm: Guar Gum – Chất ổn định

Phân loại: Phụ gia nước giải khát

Cách sử dụng: