HÓA CHẤT DIỆT RÊU HỒ BƠI

Thông tin sản phẩm hóa chất diệt rêu hồ bơi A Trine

  • Hạng mục: Mức tiêu chuẩn
  • PH7: .2-7.6
  • Hỗn hợp Clo: mức tối đa là 0,2 ppm.
  • Tổng Lượng Kiềm: 120-150 ppm
  • Nồng Độ Canxi: 175-225 ppm (Bể nhựa)
  • Nồng Độ Canxi: 200-250 ppm (Bể bê tông)
  • Bromine đơn: 3-5 ppm
  • Chlorine đơn: 1-3 ppm
  • Kim Loại : Sắt 0 ppm
  • Kim Loại: Đồng0 ppm