KALI ACETAT

  • Xuất xứ: Trung Quốc 
  • Công thức phân tử: CH3CO2K
  • Nguyên tử cấu thành: C, H, K, O
  • Loại thành phần: muối kali của axit axetic
  • Trạng thái: Chất rắn màu trắng
  • Khối lượng phân tử: 98,15 g/mol
  • Nhiệt độ nóng chảy: 292 °C
  • Điểm sôi: 117,1 °C
  • Tính tan: Tan trong alcohol, amoniac lỏng. Không tan trong ete, acetone