POTASSIUM SORBATE CHẤT BẢO QUẢN

Tên sản phẩm: Potassium Sorbate – Chất bảo quản

Phân loại: Phụ gia nước giải khát

Cách sử dụng: