SANICHLOR 350

Thông tin sản phẩm SANICHLOR 350

  • Công thức phân tử: Ca(ClO)2
  • Nguyên tử cấu thành: Chlorine
  • Trạng thái: Chất lỏng
  • Giá trị pH: 13