SORBATE

  • Công thức phân tử: C6H7KO2 
  • Nguyên tử cấu thành: C, H, K, O
  • Trạng thái: Dạng hạt sùng, hạt tròn
  • Khối lượng phân tử: 
  • Nhiệt độ nóng chảy: 270 °C
  • Điểm sôi: 
  • Tính tan: hòa tan trong ethanol, propylene glycol, Ít tan trong aceton, rất ít tan trong chloroform, dầu bắp, ether